ترجمه مقاله

فخ

فرهنگ فارسی عمید

دام؛ تله.
ترجمه مقاله