ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتور

فرهنگ فارسی عمید

۱. سستی و بی‌حالی.
۲. [قدیمی] کمبود؛ نقصان.
۳. [قدیمی] کوتاهی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ