ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتات

فرهنگ فارسی عمید

خرده و شکستۀ چیزی؛ ریزۀ هرچیز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ