ترجمه مقاله

فا

فرهنگ فارسی عمید

۱. با: فا او رفت.
۲. به: فا او داد، ◻︎ سیمرغ‌وار گوشه نشینم نه چون مگس / بنشینم از حریصی هرجا که فارسم (کمال‌الدین‌اسماعیل: ۳۹۷).
۳. (پیشوند) وا: فاداشتن.
ترجمه مقاله