ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاق

فرهنگ فارسی عمید

۱. شکاف: فاق قلم.
۲. در خیاطی، فاصلۀ خشتک شلوار تا کمر.
۳. [قدیمی] وسط چلۀ کمان؛ سوفار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ