ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاق

فرهنگ فارسی عمید

نوعی پارچۀ تافته.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ