ترجمه مقاله

فاتر

فرهنگ فارسی عمید

۱. سست؛ ضعیف.
۲. نیم‌گرم؛ ولرم.
ترجمه مقاله