ترجمه مقاله

غژیده

فرهنگ فارسی عمید

خزیده؛ برهم‌نشسته.
ترجمه مقاله