ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غورواشه

فرهنگ فارسی عمید

= غرواش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ