ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غنجموش

فرهنگ فارسی عمید

وزغ؛ غوک؛ قورباغه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ