ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلبکن

فرهنگ فارسی عمید

درِ مشبک که از چوب یا نی درست کنند و مانع دیدن داخل خانه نباشد؛ غلبکن‌در؛ درغلبکین: ◻︎ زستن و مردنت یکی‌ست مرا / غلبکن در چه باز یا چه فراز (ابوشکور: لغت‌نامه: غلبکن).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ