ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسول

فرهنگ فارسی عمید

آنچه با آن سروتن خود یا چیز دیگر را بشویند، مانندِ آب، صابون، خطمی، و غیره.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ