ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غدرفی

فرهنگ فارسی عمید

= غطریفی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ