ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبار

فرهنگ فارسی عمید

۱. خاک نرم؛ گَرد.
۲. [مجاز] آزردگی.
⟨ غبار خاستن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. بلند شدن گَرد.
۲. [مجاز] به‌وجود آمدن آزردگی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ