ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غایت

فرهنگ فارسی عمید

۱. نهایت و پایان چیزی؛ آخرین درجه.
۲. مقصود؛ مقصد.
۳. پایان.
⟨ غایت ‌مطلوب: نهایت خواسته و آرزو.
⟨ غایت مقصود: = ⟨ غایت مطلوب
⟨ به‌غایت: بسیار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ