ترجمه مقاله

غازی

فرهنگ فارسی عمید

۱. مجاهد؛ جنگجو.
۲. کسی که در راه خدا با دشمنان دین می‌جنگد.
ترجمه مقاله