ترجمه مقاله

غازایاقی

فرهنگ فارسی عمید

گیاهی بیابانی، با برگ‌هایی دراز و بریده شبیه پای کلاغ، گل‌هایی سفید، ارتفاعی درحدود ۳۰سانتی‌متر، و تخم‌هایی ریز و تلخ مزه. به‌عنوان سبزی‌خوردن مصرف می‌شود؛ پای کلاغ؛ کلاغ‌پا؛ زغارچه؛ آطریلال.
ترجمه مقاله