ترجمه مقاله

عنود

فرهنگ فارسی عمید

۱. ستیزه‌کار؛ ستیزنده.
۲. برگردنده از راه.
ترجمه مقاله