ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علما

فرهنگ فارسی عمید

= عالِم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ