ترجمه مقاله

علام

فرهنگ فارسی عمید

بسیار‌دانا؛ دانشمند.
ترجمه مقاله