ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علالا

فرهنگ فارسی عمید

۱. بانگ؛ فریاد؛ شوروغوغا؛ هیاهو.
۲. صدای سگ؛ عوعو سگ: ◻︎ گفت از بانگ و علالای سگان / هیچ واگردد ز راهی کاروان؟ (مولوی: ۸۴۹).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ