ترجمه مقاله

عطا

فرهنگ فارسی عمید

۱. بخشش؛ دهش.
۲. (اسم) چیزی که به کسی بخشیده می‌شود.
ترجمه مقاله