ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عشوه

فرهنگ فارسی عمید

۱. ظلمت؛ تاریکی.
۲. یک‌چهارم اول شب؛ شام.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ