ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عشوه

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناز و کرشمه.
۲. [قدیمی] نیرنگ؛ فریب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ