ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عشوه گری

فرهنگ فارسی عمید

عشوه‌کاری؛ دلربایی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ