ترجمه مقاله

عرش

فرهنگ فارسی عمید

۱. در روایات دینی، جایی فراتر از همۀ آسمان‌ها؛ بلندای آسمان.
۲. آسمان.
۳. [قدیمی] تخت؛ سریر.
ترجمه مقاله