ترجمه مقاله

عثار

فرهنگ فارسی عمید

لغزیدن و افتادن؛ به‌سر درآمدن.
ترجمه مقاله