ترجمه مقاله

عاصی

فرهنگ فارسی عمید

۱. آن‌که از کسی یا چیزی به ستوه آمده است.
۲. نافرمان؛ عصیان‌کننده؛ سرکش.
۳. [قدیمی] گناهکار.
ترجمه مقاله