ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف

فرهنگ فارسی عمید

١. (فیزیک) نوار هفت‌رنگی که نور پس از گذشتن از منشور تشکیل می‌دهد.
٢. مجموعه چیزهایی که خصوصیات مشترکی داشته باشند.
٣. [قدیمی] خیال؛ توهم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ