ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طویله

فرهنگ فارسی عمید

۱. جای نگهداری چهارپایان.
۲. [قدیمی] ریسمانی که پای چهارپایان را به آن می‌بستند.
۳. [قدیمی] رشتۀ گردن‌بند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ