ترجمه مقاله

طوطی

فرهنگ فارسی عمید

پرنده‌ای با پرهای سبز و سرخ و منقار خمیده که می‌تواند بعضی اصوات را تقلید کند: ◻︎ در پس آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند / آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم (حافظ: ۷۶۲).
ترجمه مقاله