ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

طوطی وار

فرهنگ فارسی عمید

مانند طوطی و بدون استنباط سخن.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما