ترجمه مقاله

طهور

فرهنگ فارسی عمید

۱. طهارت؛ پاک کردن؛ پاکیزه کردن.
۲. (صفت) آنچه با آن طهارت می‌کنند؛ آنچه سبب پاکی می‌شود؛ آنچه با آن چیزی را می‌شویند و پاک می‌کنند، مانند آب.
ترجمه مقاله