ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طهارت

فرهنگ فارسی عمید

۱. پاک شدن.
۲. پاکی؛ پاکیزگی.
۳. وضو.
۴. = استنجا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ