ترجمه مقاله

طبقات

فرهنگ فارسی عمید

= طبقه
ترجمه مقاله