ترجمه مقاله

ضیاع

فرهنگ فارسی عمید

= ضیعت
⟨ ضیاع و عقار: [قدیمی] زمین‌های کشاورزی و اموال خانه.
ترجمه مقاله