ترجمه مقاله

صنم

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مجاز] دلبر؛ معشوق زیبا.
۲. [قدیمی] = بت
ترجمه مقاله