ترجمه مقاله

صنع

فرهنگ فارسی عمید

۱. آفرینش؛ آفریدن.
۲. (اسم) [قدیمی] عمل؛ کار.
۳. [قدیمی] نیکی کردن؛ احسان.
ترجمه مقاله