ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صدف وش

فرهنگ فارسی عمید

صدفگون؛ صدف‌سان؛ مانند صدف؛ به‌ کردار صدف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ