ترجمه مقاله

شگفتن

فرهنگ فارسی عمید

= شکفتن
ترجمه مقاله