ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکیبیدن

فرهنگ فارسی عمید

صبر کردن؛ آرام‌ گرفتن؛ طاقت آوردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ