ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکمو

فرهنگ فارسی عمید

شکم‌پرست؛ پرخور.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ