ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکفتن

فرهنگ فارسی عمید

۱. از هم باز شدن؛ شکفته شدن.
۲. باز شدن غنچۀ گل یا شکوفۀ درخت.
۳. [مجاز] شاد شدن؛ خوشحال شدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ