ترجمه مقاله

شکستگی

فرهنگ فارسی عمید

۱. شکسته بودن.
۲. [قدیمی، مجاز] آزردگی.
۳. [قدیمی، مجاز] درماندگی.
ترجمه مقاله