ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکرخنده

فرهنگ فارسی عمید

خندۀ شیرین؛ خندۀ زیر لب؛ تبسم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ