ترجمه مقاله

شقا

فرهنگ فارسی عمید

بدبختی؛ سختی؛ تنگی.
ترجمه مقاله