ترجمه مقاله

شفیق

فرهنگ فارسی عمید

مهربان؛ دلسوز.
ترجمه مقاله