ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شش

فرهنگ فارسی عمید

هریک از دو اندام اسفنج‌مانندی که درون سینه و در دو طرف قلب جا دارد؛ ریه؛ جگر سفید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ