ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرم زد

فرهنگ فارسی عمید

خجل؛ شرمسار؛ شرمنده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ