ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرمندگی

فرهنگ فارسی عمید

خجلت؛ شرمساری؛ شرمنده شدن؛ شرمنده بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ